دیوان اشعار

غزلیات

غزل شمارهٔ ۱

غزل شمارهٔ ۲

غزل شمارهٔ ۳

غزل شمارهٔ ۴

غزل شمارهٔ ۵

غزل شمارهٔ ۶

غزل شمارهٔ ۷

غزل شمارهٔ ۸

غزل شمارهٔ ۹

غزل شمارهٔ ۱۰

غزل شمارهٔ ۱۱

غزل شمارهٔ ۱۲

غزل شمارهٔ ۱۳

غزل شمارهٔ ۱۴

غزل شمارهٔ ۱۵

غزل شمارهٔ ۱۶

غزل شمارهٔ ۱۷

غزل شمارهٔ ۱۸

غزل شمارهٔ ۱۹

غزل شمارهٔ ۲۰

غزل شمارهٔ ۲۱

غزل شمارهٔ ۲۲

غزل شمارهٔ ۲۳

غزل شمارهٔ ۲۴

غزل شمارهٔ ۲۵

غزل شمارهٔ ۲۶

غزل شمارهٔ ۲۷

غزل شمارهٔ ۲۸

غزل شمارهٔ ۲۹

غزل شمارهٔ ۳۰

غزل شمارهٔ ۳۱

غزل شمارهٔ ۳۲

غزل شمارهٔ ۳۳

غزل شمارهٔ ۳۴

غزل شمارهٔ ۳۵

غزل شمارهٔ ۳۶

غزل شمارهٔ ۳۷

غزل شمارهٔ ۳۸

غزل شمارهٔ ۳۹

غزل شمارهٔ ۴۰

غزل شمارهٔ ۴۱

غزل شمارهٔ ۴۲

غزل شمارهٔ ۴۳

غزل شمارهٔ ۴۴

غزل شمارهٔ ۴۵

غزل شمارهٔ ۴۶

غزل شمارهٔ ۴۷

غزل شمارهٔ ۴۸

غزل شمارهٔ ۴۹

غزل شمارهٔ ۵۰

غزل شمارهٔ ۵۱

غزل شمارهٔ ۵۲

غزل شمارهٔ ۵۳

غزل شمارهٔ ۵۴

غزل شمارهٔ ۵۵

غزل شمارهٔ ۵۶

غزل شمارهٔ ۵۷

غزل شمارهٔ ۵۸

غزل شمارهٔ ۵۹

غزل شمارهٔ ۶۰

غزل شمارهٔ ۶۱

غزل شمارهٔ ۶۲

غزل شمارهٔ ۶۳

غزل شمارهٔ ۶۴

غزل شمارهٔ ۶۵

غزل شمارهٔ ۶۶

غزل شمارهٔ ۶۷

غزل شمارهٔ ۶۸

غزل شمارهٔ ۶۹

غزل شمارهٔ ۷۰

غزل شمارهٔ ۷۱

غزل شمارهٔ ۷۲

غزل شمارهٔ ۷۳

غزل شمارهٔ ۷۴

غزل شمارهٔ ۷۵

غزل شمارهٔ ۷۶

غزل شمارهٔ ۷۷

غزل شمارهٔ ۷۸

غزل شمارهٔ ۷۹

غزل شمارهٔ ۸۰

غزل شمارهٔ ۸۱

غزل شمارهٔ ۸۲

غزل شمارهٔ ۸۳

غزل شمارهٔ ۸۴

غزل شمارهٔ ۸۵

غزل شمارهٔ ۸۶

غزل شمارهٔ ۸۷

غزل شمارهٔ ۸۸

غزل شمارهٔ ۸۹

غزل شمارهٔ ۹۰

غزل شمارهٔ ۹۱

غزل شمارهٔ ۹۲

غزل شمارهٔ ۹۳

غزل شمارهٔ ۹۴

غزل شمارهٔ ۹۵

غزل شمارهٔ ۹۶

غزل شمارهٔ ۹۷

غزل شمارهٔ ۹۸

غزل شمارهٔ ۹۹

غزل شمارهٔ ۱۰۰

غزل شمارهٔ ۱۰۱

غزل شمارهٔ ۱۰۲

غزل شمارهٔ ۱۰۳

غزل شمارهٔ ۱۰۴

غزل شمارهٔ ۱۰۵

غزل شمارهٔ ۱۰۶

غزل شمارهٔ ۱۰۷

غزل شمارهٔ ۱۰۸

غزل شمارهٔ ۱۰۹

غزل شمارهٔ ۱۱۰

غزل شمارهٔ ۱۱۱

غزل شمارهٔ ۱۱۲

غزل شمارهٔ ۱۱۳

غزل شمارهٔ ۱۱۴

غزل شمارهٔ ۱۱۵

غزل شمارهٔ ۱۱۶

غزل شمارهٔ ۱۱۷

غزل شمارهٔ ۱۱۸

غزل شمارهٔ ۱۱۹

غزل شمارهٔ ۱۲۰

غزل شمارهٔ ۱۲۱

غزل شمارهٔ ۱۲۲

غزل شمارهٔ ۱۲۳

غزل شمارهٔ ۱۲۴

غزل شمارهٔ ۱۲۵

غزل شمارهٔ ۱۲۶

غزل شمارهٔ ۱۲۷

غزل شمارهٔ ۱۲۸

غزل شمارهٔ ۱۲۹

غزل شمارهٔ ۱۳۰

غزل شمارهٔ ۱۳۱

غزل شمارهٔ ۱۳۲

غزل شمارهٔ ۱۳۳

غزل شمارهٔ ۱۳۴

غزل شمارهٔ ۱۳۵

غزل شمارهٔ ۱۳۶

غزل شمارهٔ ۱۳۷

غزل شمارهٔ ۱۳۸

غزل شمارهٔ ۱۳۹

غزل شمارهٔ ۱۴۰

غزل شمارهٔ ۱۴۱

غزل شمارهٔ ۱۴۲

غزل شمارهٔ ۱۴۳

غزل شمارهٔ ۱۴۴

غزل شمارهٔ ۱۴۵

غزل شمارهٔ ۱۴۶

غزل شمارهٔ ۱۴۷

غزل شمارهٔ ۱۴۸

غزل شمارهٔ ۱۴۹

غزل شمارهٔ ۱۵۰

غزل شمارهٔ ۱۵۱

غزل شمارهٔ ۱۵۲

غزل شمارهٔ ۱۵۳

غزل شمارهٔ ۱۵۴

غزل شمارهٔ ۱۵۵

غزل شمارهٔ ۱۵۶

غزل شمارهٔ ۱۵۷

غزل شمارهٔ ۱۵۸

غزل شمارهٔ ۱۵۹

غزل شمارهٔ ۱۶۰

غزل شمارهٔ ۱۶۱

غزل شمارهٔ ۱۶۲

غزل شمارهٔ ۱۶۳

غزل شمارهٔ ۱۶۴

غزل شمارهٔ ۱۶۵

غزل شمارهٔ ۱۶۶

غزل شمارهٔ ۱۶۷

غزل شمارهٔ ۱۶۸

غزل شمارهٔ ۱۶۹

غزل شمارهٔ ۱۷۰

غزل شمارهٔ ۱۷۱

غزل شمارهٔ ۱۷۲

غزل شمارهٔ ۱۷۳

غزل شمارهٔ ۱۷۴

غزل شمارهٔ ۱۷۵

غزل شمارهٔ ۱۷۶

غزل شمارهٔ ۱۷۷

غزل شمارهٔ ۱۷۸

غزل شمارهٔ ۱۷۹

غزل شمارهٔ ۱۸۰

غزل شمارهٔ ۱۸۱

غزل شمارهٔ ۱۸۲

غزل شمارهٔ ۱۸۳

غزل شمارهٔ ۱۸۴

غزل شمارهٔ ۱۸۵

غزل شمارهٔ ۱۸۶

غزل شمارهٔ ۱۸۷

غزل شمارهٔ ۱۸۸

غزل شمارهٔ ۱۸۹

غزل شمارهٔ ۱۹۰

غزل شمارهٔ ۱۹۱

غزل شمارهٔ ۱۹۲

غزل شمارهٔ ۱۹۳

غزل شمارهٔ ۱۹۴

غزل شمارهٔ ۱۹۵

غزل شمارهٔ ۱۹۶

غزل شمارهٔ ۱۹۷

غزل شمارهٔ ۱۹۸

غزل شمارهٔ ۱۹۹

غزل شمارهٔ ۲۰۰

غزل شمارهٔ ۲۰۱

غزل شمارهٔ ۲۰۲

غزل شمارهٔ ۲۰۳

غزل شمارهٔ ۲۰۴

غزل شمارهٔ ۲۰۵

غزل شمارهٔ ۲۰۶

غزل شمارهٔ ۲۰۷

غزل شمارهٔ ۲۰۸

غزل شمارهٔ ۲۰۹

غزل شمارهٔ ۲۱۰

غزل شمارهٔ ۲۱۱

غزل شمارهٔ ۲۱۲

غزل شمارهٔ ۲۱۳

غزل شمارهٔ ۲۱۴

غزل شمارهٔ ۲۱۵

غزل شمارهٔ ۲۱۶

غزل شمارهٔ ۲۱۷

غزل شمارهٔ ۲۱۸

غزل شمارهٔ ۲۱۹

غزل شمارهٔ ۲۲۰

غزل شمارهٔ ۲۲۱

غزل شمارهٔ ۲۲۲

غزل شمارهٔ ۲۲۳

غزل شمارهٔ ۲۲۴

غزل شمارهٔ ۲۲۵

غزل شمارهٔ ۲۲۶

غزل شمارهٔ ۲۲۷

غزل شمارهٔ ۲۲۸

غزل شمارهٔ ۲۲۹

غزل شمارهٔ ۲۳۰

غزل شمارهٔ ۲۳۱

غزل شمارهٔ ۲۳۲

غزل شمارهٔ ۲۳۳

غزل شمارهٔ ۲۳۴

غزل شمارهٔ ۲۳۵

غزل شمارهٔ ۲۳۶

غزل شمارهٔ ۲۳۷

غزل شمارهٔ ۲۳۸

غزل شمارهٔ ۲۳۹

غزل شمارهٔ ۲۴۰

غزل شمارهٔ ۲۴۱

غزل شمارهٔ ۲۴۲

غزل شمارهٔ ۲۴۳

غزل شمارهٔ ۲۴۴

غزل شمارهٔ ۲۴۵

غزل شمارهٔ ۲۴۶

غزل شمارهٔ ۲۴۷

غزل شمارهٔ ۲۴۸

غزل شمارهٔ ۲۴۹

غزل شمارهٔ ۲۵۰

غزل شمارهٔ ۲۵۱

غزل شمارهٔ ۲۵۲

غزل شمارهٔ ۲۵۳

غزل شمارهٔ ۲۵۴

غزل شمارهٔ ۲۵۵

غزل شمارهٔ ۲۵۶

غزل شمارهٔ ۲۵۷

غزل شمارهٔ ۲۵۸

غزل شمارهٔ ۲۵۹

غزل شمارهٔ ۲۶۰

غزل شمارهٔ ۲۶۱

غزل شمارهٔ ۲۶۲

غزل شمارهٔ ۲۶۳

غزل شمارهٔ ۲۶۴

غزل شمارهٔ ۲۶۵

غزل شمارهٔ ۲۶۶

غزل شمارهٔ ۲۶۷

غزل شمارهٔ ۲۶۸

غزل شمارهٔ ۲۶۹

غزل شمارهٔ ۲۷۰

غزل شمارهٔ ۲۷۱

غزل شمارهٔ ۲۷۲

غزل شمارهٔ ۲۷۳

غزل شمارهٔ ۲۷۴

غزل شمارهٔ ۲۷۵

غزل شمارهٔ ۲۷۶

غزل شمارهٔ ۲۷۷

غزل شمارهٔ ۲۷۸

غزل شمارهٔ ۲۷۹

غزل شمارهٔ ۲۸۰

غزل شمارهٔ ۲۸۱

غزل شمارهٔ ۲۸۲

غزل شمارهٔ ۲۸۳

غزل شمارهٔ ۲۸۴

غزل شمارهٔ ۲۸۵

غزل شمارهٔ ۲۸۶

غزل شمارهٔ ۲۸۷

غزل شمارهٔ ۲۸۸

غزل شمارهٔ ۲۸۹

غزل شمارهٔ ۲۹۰

غزل شمارهٔ ۲۹۱

غزل شمارهٔ ۲۹۲

غزل شمارهٔ ۲۹۳

غزل شمارهٔ ۲۹۴

غزل شمارهٔ ۲۹۵

غزل شمارهٔ ۲۹۶

غزل شمارهٔ ۲۹۷

غزل شمارهٔ ۲۹۸

غزل شمارهٔ ۲۹۹

غزل شمارهٔ ۳۰۰

غزل شمارهٔ ۳۰۱

غزل شمارهٔ ۳۰۲

غزل شمارهٔ ۳۰۳

غزل شمارهٔ ۳۰۴

غزل شمارهٔ ۳۰۵

غزل شمارهٔ ۳۰۶

غزل شمارهٔ ۳۰۷

غزل شمارهٔ ۳۰۸

غزل شمارهٔ ۳۰۹

غزل شمارهٔ ۳۱۰

غزل شمارهٔ ۳۱۱

غزل شمارهٔ ۳۱۲

غزل شمارهٔ ۳۱۳

غزل شمارهٔ ۳۱۴

غزل شمارهٔ ۳۱۵

غزل شمارهٔ ۳۱۶

غزل شمارهٔ ۳۱۷

غزل شمارهٔ ۳۱۸

غزل شمارهٔ ۳۱۹

غزل شمارهٔ ۳۲۰

غزل شمارهٔ ۳۲۱

غزل شمارهٔ ۳۲۲

غزل شمارهٔ ۳۲۳

غزل شمارهٔ ۳۲۴

غزل شمارهٔ ۳۲۵

غزل شمارهٔ ۳۲۶

غزل شمارهٔ ۳۲۷

غزل شمارهٔ ۳۲۸

غزل شمارهٔ ۳۲۹

غزل شمارهٔ ۳۳۰

غزل شمارهٔ ۳۳۱

غزل شمارهٔ ۳۳۲

غزل شمارهٔ ۳۳۳

غزل شمارهٔ ۳۳۴

غزل شمارهٔ ۳۳۵

غزل شمارهٔ ۳۳۶

غزل شمارهٔ ۳۳۷

غزل شمارهٔ ۳۳۸

غزل شمارهٔ ۳۳۹

غزل شمارهٔ ۳۴۰

غزل شمارهٔ ۳۴۱

غزل شمارهٔ ۳۴۲

غزل شمارهٔ ۳۴۳

غزل شمارهٔ ۳۴۴

غزل شمارهٔ ۳۴۵

غزل شمارهٔ ۳۴۶

غزل شمارهٔ ۳۴۷

غزل شمارهٔ ۳۴۸

غزل شمارهٔ ۳۴۹

غزل شمارهٔ ۳۵۰

غزل شمارهٔ ۳۵۱

غزل شمارهٔ ۳۵۲

غزل شمارهٔ ۳۵۳

غزل شمارهٔ ۳۵۴

غزل شمارهٔ ۳۵۵

غزل شمارهٔ ۳۵۶

غزل شمارهٔ ۳۵۷

غزل شمارهٔ ۳۵۸

غزل شمارهٔ ۳۵۹

غزل شمارهٔ ۳۶۰

غزل شمارهٔ ۳۶۱

غزل شمارهٔ ۳۶۲

غزل شمارهٔ ۳۶۳

غزل شمارهٔ ۳۶۴

غزل شمارهٔ ۳۶۵

غزل شمارهٔ ۳۶۶

غزل شمارهٔ ۳۶۷

غزل شمارهٔ ۳۶۸

غزل شمارهٔ ۳۶۹

غزل شمارهٔ ۳۷۰

غزل شمارهٔ ۳۷۱

غزل شمارهٔ ۳۷۲

غزل شمارهٔ ۳۷۳

غزل شمارهٔ ۳۷۴

غزل شمارهٔ ۳۷۵

غزل شمارهٔ ۳۷۶

غزل شمارهٔ ۳۷۷

غزل شمارهٔ ۳۷۸

غزل شمارهٔ ۳۷۹

غزل شمارهٔ ۳۸۰

غزل شمارهٔ ۳۸۱

غزل شمارهٔ ۳۸۲

غزل شمارهٔ ۳۸۳

غزل شمارهٔ ۳۸۴

غزل شمارهٔ ۳۸۵

غزل شمارهٔ ۳۸۶

غزل شمارهٔ ۳۸۷

غزل شمارهٔ ۳۸۸

غزل شمارهٔ ۳۸۹

غزل شمارهٔ ۳۹۰

غزل شمارهٔ ۳۹۱

غزل شمارهٔ ۳۹۲

غزل شمارهٔ ۳۹۳

غزل شمارهٔ ۳۹۴

غزل شمارهٔ ۳۹۵

غزل شمارهٔ ۳۹۶

غزل شمارهٔ ۳۹۷

غزل شمارهٔ ۳۹۸

غزل شمارهٔ ۳۹۹

غزل شمارهٔ ۴۰۰

غزل شمارهٔ ۴۰۱

قصاید

شمارهٔ ۱ - در یکتاپرستی و ستایش حضرت خاتم الانبیاء

شمارهٔ ۲ - مطلع دوم

شمارهٔ ۳ - در پند و اندرز و مدح پیامبر بزرگوار

شمارهٔ ۴ - در حکمت و موعظه و مدح خاتم الانبیا (ص)

شمارهٔ ۵ - در نعت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله

شمارهٔ ۶ - در پند و اندرز و معراج حضرت ختمی مرتبت

شمارهٔ ۷ - در مباهات و نکوهش حسودان

شمارهٔ ۸ - در شکایت از حبس و بند و مدح عظیم الروم عز الدوله قیصر

شمارهٔ ۹ - این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده است

شمارهٔ ۱۰ - رشید الدین وطوط در مدح خاقانی قصیده‌ای مشتمل بر سی و یک بیت سرود و برای او فرستاد که اولش این است «ای سپهر قدر را خورشید و ماه وی سریر فضل را دستور و شاه» «افضل الدین بوالفضایل بحر فضل فیلسوف دین فزای کفرکاه» خاقانی در جواب وی گفته است

شمارهٔ ۱۱ - در صفت عشق و مدح شیخ الاسلام ناصر الدین ابراهیم

شمارهٔ ۱۲ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۳ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۴ - مطلع چهارم

شمارهٔ ۱۵ - در ستایش ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه

شمارهٔ ۱۶ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۷ - این قصیدهٔ را منطق الطیر گویند مطلع اول در وصف صبح و مدح کعبه و مطلع ثانی در وصف بهار و مدح پیامبر بزرگوار

شمارهٔ ۱۸ - مطلع دوم (منطق الطیر)

شمارهٔ ۱۹ - در مدح خاقان اکبر شروان شاه منوچهربن فریدون و بستن سد باقلانی و التزام صبح در هر بیت

شمارهٔ ۲۰ - مطلع دوم

شمارهٔ ۲۱ - مطلع سوم

شمارهٔ ۲۲ - مطلع چهارم

شمارهٔ ۲۳ - سوگند نامه و مدح رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شروان شاه

شمارهٔ ۲۴ - در تحسر و تالم از مرگ کافی افدین عمربن عثمان عموی خود گوید

شمارهٔ ۲۵ - در حسب حال و شکایت از استرداد ملکی که بوی داده بودند

شمارهٔ ۲۶ - در شکایت از زندان

شمارهٔ ۲۷ - در فقر و گوشه نشینی و گله از سفر

شمارهٔ ۲۸ - در مدح عموی خود کافی الدین شروانی

شمارهٔ ۲۹ - در مدح دستور اعظم مختار الدین

شمارهٔ ۳۰ - وله ایضا

شمارهٔ ۳۱ - در مدح خواجه همام الدین حاجب و یاد کردن از مرگ منوچهر

شمارهٔ ۳۲ - در مدح صفوة الدین بانوی شروان شاه

شمارهٔ ۳۳ - در مدح خاقان کبیر ابوالمظفر اخستان شروان شاه و ملکه

شمارهٔ ۳۴ - در مدح صفوة الدین بانوی شروان شاه

شمارهٔ ۳۵ - در بی‌اعتنایی به دنیا

شمارهٔ ۳۶ - قصیده

شمارهٔ ۳۷ - در مرثیهٔ سپهبد کیالواشیر

شمارهٔ ۳۸ - در رثاء بهاء الدین احمد

شمارهٔ ۳۹ - در ستایش صفوة الدین بانوی شروان شاه اخستان

شمارهٔ ۴۰ - قصیده

شمارهٔ ۴۱ - قصیده

شمارهٔ ۴۲ - در تهنیت ولادت فرزند اخستان شاه

شمارهٔ ۴۳ - تجدید مطلع

شمارهٔ ۴۴ - دربارهٔ بیماری خود

شمارهٔ ۴۵ - در ستایش عز الدوله

شمارهٔ ۴۶ - در ستایش اتابک اعظم مظفر الدین قزل ارسلان عثمان بن ایلدگز

شمارهٔ ۴۷ - مطلع دوم

شمارهٔ ۴۸ - قصیده

شمارهٔ ۴۹ - قصیده

شمارهٔ ۵۰ - در رثاء امام محمد بن یحیی و حادثهٔ حبس سنجر در فتنهٔ غز

شمارهٔ ۵۱ - قصیده

شمارهٔ ۵۲ - در رثاء زوجهٔ خود

شمارهٔ ۵۳ - قصیده

شمارهٔ ۵۴ - در ستایش رکن الدین محمد بن عبد الرحمن طغان یزک

شمارهٔ ۵۵ - وقتی او را از رفتن به خراسان منع می‌کردند مشتاقانه این قصیدهٔ را سرود

شمارهٔ ۵۶ - قصیده

شمارهٔ ۵۷ - قصیده

شمارهٔ ۵۸ - این قصیدهٔ را در جواب امام مجد الدین سروده و به مدح شاه اخستان پایان داده است

شمارهٔ ۵۹ - در رثاء خانوادهٔ خود

شمارهٔ ۶۰ - در شکایت از روزگار

شمارهٔ ۶۱ - تجدید مطلع

شمارهٔ ۶۲ - در ستایش منوچهر بن فریدون شروان شاه

شمارهٔ ۶۳ - قصیده

شمارهٔ ۶۴ - در ستایش ابو المظفر اخستان شروان شاه

شمارهٔ ۶۵ - مطلع دوم

شمارهٔ ۶۶ - مطلع سوم

شمارهٔ ۶۷ - این قصیدهٔ را نهزة الارواح و نزهة الاشباح گویند و در کعبهٔ معظمه انشاء کرده مطلع اول صفت عشق و مقصد صدق کند و باز شرح منازل و مناسک راه کعبه دهد از بغداد تا مکه

شمارهٔ ۶۸ - مطلع دوم

شمارهٔ ۶۹ - مطلع سوم

شمارهٔ ۷۰ - در ستایش مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگز

شمارهٔ ۷۱ - مطلع دوم

شمارهٔ ۷۲ - مطلع سوم

شمارهٔ ۷۳ - قصیده

شمارهٔ ۷۴ - قصیده

شمارهٔ ۷۵ - قصیده

شمارهٔ ۷۶ - در شکایت از زندان

شمارهٔ ۷۷ - در ستایش شروان شاه

شمارهٔ ۷۸ - ایضا در مرثیهٔ خانوادهٔ خود

شمارهٔ ۷۹ - در ستایش نصرة الدین ابوالمظفر اصفهبد لیالواشیر پادشاه مازندران

شمارهٔ ۸۰ - مطلع دوم

شمارهٔ ۸۱ - این قصیدهٔ را حرز الحجاز خوانند در کعبهٔ علیا انشاء کرده و بر بالین مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در یثرب به پایان آورده

شمارهٔ ۸۲ - این قصیدهٔ به نام کنز الرکاز است و خاقانی آن را در ستایش پیغمبر اکرم و در جوار تربت مقدس آن حضرت سروده است

شمارهٔ ۸۳ - قصیده

شمارهٔ ۸۴ - در نکوهش و ملامت حسودان

شمارهٔ ۸۵ - قصیده

شمارهٔ ۸۶ - در رثاء امام شهاب الدین

شمارهٔ ۸۷ - در رثاء امام شهاب الدین ابوالفضائل شروانی

شمارهٔ ۸۸ - قصیده

شمارهٔ ۸۹ - قصیده

شمارهٔ ۹۰ - در ستایش اتابک منصور فرمانروای شماخی و ابوالمظفر شروان شاه

شمارهٔ ۹۱ - مطلع دوم

شمارهٔ ۹۲ - این قصیدهٔ را در زمان کودکی در ستایش فخر الدین منوچهر بن فریدون شروان شاه سروده است

شمارهٔ ۹۳ - در بیان عشق و گوشه نشینی و ستایش عصمة الدین خواهر منوچهر

شمارهٔ ۹۴ - قصیده

شمارهٔ ۹۵ - در رثاء امام ابو عمر و اسعد

شمارهٔ ۹۶ - در بیماری فرزند و تاثر از درگذشت وی گوید

شمارهٔ ۹۷ - در حکمت و اندرز

شمارهٔ ۹۸ - این قصیدهٔ را در مرثیهٔ فرزند خویش امیر رشید الدین سروده و آن را ترنم المصائب گویند

شمارهٔ ۹۹ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۰۰ - در ستایش ملک ارسلان مظفر

شمارهٔ ۱۰۱ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۰۲ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۰۳ - مطلع چهارم

شمارهٔ ۱۰۴ - مطلع پنجم

شمارهٔ ۱۰۵ - قصیده

شمارهٔ ۱۰۶ - در ستایش صفوه الدین بانوی شروان شاه

شمارهٔ ۱۰۷ - در ستایش ملک الوزرا زین الدین دستور عراق

شمارهٔ ۱۰۸ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۰۹ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۱۰ - در ستایش علاء الدین آتسزبن محمد خوارزم شاه

شمارهٔ ۱۱۱ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۱۲ - در پند و اندرز و ستایش رکن الدین مفتی خوی و رکن الدین عالم ری و تاج الدین رازی ابن امین الدین

شمارهٔ ۱۱۳ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۱۴ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۱۵ - در رثاء امام عز الدین ابوعمر و اسعد

شمارهٔ ۱۱۶ - در ستایش ملک الرسا شمس الدین محمودبن علی

شمارهٔ ۱۱۷ - این قصیدهٔ را مذکورة الاسحار خوانند و در کعبهٔ معظمه انشاد کرده و در وصف مناسک حج و تخلص به مدح ملک الوزرا جمال الدین اصفهانی نموده که تعمیر حرم کرده بود و خواص مکه این قصیدهٔ را به زر نوشتند

شمارهٔ ۱۱۸ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۱۹ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۲۰ - مطلع چهارم

شمارهٔ ۱۲۱ - در ستایش فخر الدین منوچهر شروان شاه به التزام لفظ «عید» در هر بیت

شمارهٔ ۱۲۲ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۲۳ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۲۴ - مطلع چهارم

شمارهٔ ۱۲۵ - این قصیدهٔ بر بدیهه در ساحل باکو به نزدیک آتش خودسوز در وصف شکار کردن خاقان اکبر منوچهر شروان شاه

شمارهٔ ۱۲۶ - قصیدهٔ مرآت الصفا، در حکمت و تکمیل نفس

شمارهٔ ۱۲۷ - در ستایش فخر الدین شروان شاه منوچهر

شمارهٔ ۱۲۸ - در رثاء امام محمد بن یحیی خراسانی و خفه شدن او به دست غزان

شمارهٔ ۱۲۹ - در ستایش سلطان غیاث الدین محمد بن محمود بن محمد بن ملک شاه سلجوقی

شمارهٔ ۱۳۰ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۳۱ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۳۲ - در ستایش بهاء الدین محمد دبیر خوارزم شاه تکش بن ایل ارسلان

شمارهٔ ۱۳۳ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۳۴ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۳۵ - در مرثیهٔ شیخ الاسلام عمدة الدین محمد بن اسعد طوسی نیشابوری شافعی معروف به حفده

شمارهٔ ۱۳۶ - در رثاء خانوادهٔ خود

شمارهٔ ۱۳۷ - در وصف خاک مقدسی که از بالین حضرت ختمی مرتبت آورده بود

شمارهٔ ۱۳۸ - در مدح عصمت الدین خواهر منوچهر و شفیع آوردن برای اجزاهٔ سفر

شمارهٔ ۱۳۹ - در ستایش خراسان و آرزوی وصول به آن مدح صدر جهان محیی الدین

شمارهٔ ۱۴۰ - در شکایت از روزگار

شمارهٔ ۱۴۱ - باز هم در مرثیهٔ خانوادهٔ خویش

شمارهٔ ۱۴۲ - در حماسه و نکوهش حسودان و سخنی در حکمت

شمارهٔ ۱۴۳ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۴۴ - در موعظه و نصیحت و تخلص به ستایش بهاء الدین سعد بن احمد

شمارهٔ ۱۴۵ - در مدح امام ناصر الدین ابراهیم

شمارهٔ ۱۴۶ - در شکایت از روزگار و دوستان و ستایش تهمتن پهلوان

شمارهٔ ۱۴۷ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۴۸ - در شکایت از روزگار و مدح پیغمبر بزرگوار و یاد از کعبهٔ معظمه

شمارهٔ ۱۴۹ - هنگام حبس در عزلت و قناعت و تخلص به مدح خاتم انبیاء

شمارهٔ ۱۵۰ - در شکایت و عزلت

شمارهٔ ۱۵۱ - در دل‌تنگی و شکایت از روزگار و خوش‌دلی از گوشه‌گیری و قناعت

شمارهٔ ۱۵۲ - در ستایش مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگز

شمارهٔ ۱۵۳ - در شکایت از روزگار و مردم

شمارهٔ ۱۵۴ - در مرثیهٔ نصرةالدین ابوالمظفر اصفهبد کیالواشیر

شمارهٔ ۱۵۵ - در شکایت و عزلت و تخلص به نعت پیامبر بزرگوار

شمارهٔ ۱۵۶ - در شکایت از جهان و نعت خاتم پیغمبران

شمارهٔ ۱۵۷ - در موعظه و گوشه‌گیری

شمارهٔ ۱۵۸ - خاقانی درجواب ابوالفضایل احمد سیمگر گوید

شمارهٔ ۱۵۹ - در ستایش جلال الدین ابوالفتح شروان شاه

شمارهٔ ۱۶۰ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۶۱ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۶۲ - در مدح قاضی القضاة احمشاد

شمارهٔ ۱۶۳ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۶۴ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۶۵ - در ستایش موفق الدین عبد الغفار

شمارهٔ ۱۶۶ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۶۷ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری

شمارهٔ ۱۶۹ - در مدح ملک الوزراء زین‌الدین دستور عراق

شمارهٔ ۱۷۰ - در مذمت مغرضان و حسودان

شمارهٔ ۱۷۱ - در عزلت و قناعت و بی‌طمعی

شمارهٔ ۱۷۲ - درستایش اصفهان

شمارهٔ ۱۷۳ - در موعظه و تجرید و تخلص به مرگ عموی خود

شمارهٔ ۱۷۴ - در تجرید و عزلت و قناعت و بی‌طمعی و شکایت از روزگار

شمارهٔ ۱۷۵ - در مرثیهٔ قدوة الحکماء کافی‌الدین عم خویش

شمارهٔ ۱۷۶ - در شکایت و عزلت و حبس و تخلص به نعت پیغمبر اکرم

شمارهٔ ۱۷۷ - در مدح شروان شاه منوچهر

شمارهٔ ۱۷۸ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۷۹ - در مدح ابوالمظفر شروان شاه

شمارهٔ ۱۸۰ - در تغزل و شکایت

شمارهٔ ۱۸۱ - در مدح پیغمبر اکرم (ص)

شمارهٔ ۱۸۲ - در مدح پدر خویش علی نجار

شمارهٔ ۱۸۳ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۸۴ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۸۵ - در عزلت و حکمت و موعظه و ریاضت و انتباه و ارشاد

شمارهٔ ۱۸۶ - در تحقیق و وعظ و ذکر صفای صبح

شمارهٔ ۱۸۷ - در عزلت و فقر و قناعت و تجرید

شمارهٔ ۱۸۸ - در مدح عصمة الدین عمهٔ اخستان

شمارهٔ ۱۸۹ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان بن منوچهر

شمارهٔ ۱۹۰ - در مدح ابوالفتح شروان شاه منوچهر

شمارهٔ ۱۹۱ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۹۲ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۹۳ - در مدح ابو المظفر شروان شاه اخستان بن منوچهر

شمارهٔ ۱۹۴ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۹۵ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۹۶ - در مدح خاقان اکبر منوچهر شروان شاه

شمارهٔ ۱۹۷ - مطلع دوم

شمارهٔ ۱۹۸ - مطلع سوم

شمارهٔ ۱۹۹ - در مدح صفوة الدین بانو و بیان توفیق ادای حج او

شمارهٔ ۲۰۰ - در تهنیت عید و مدح جلال الدین شروان شاه اخستان‌بن منوچهر

شمارهٔ ۲۰۱ - مطلع دوم

شمارهٔ ۲۰۲ - مطلع سوم

شمارهٔ ۲۰۳ - این قصیدهٔ را تحفة الحرمین و تفاحة الثقلین خوانند در کعبهٔ معظمه انشاد کرده و پیش حظیرهٔ مقدس پیغمبر اکرم به عرض و اتمام آورده است

شمارهٔ ۲۰۴ - مطلع دوم در وداع کعبه

شمارهٔ ۲۰۵ - در حال بیماری به اشتیاق خراسان

شمارهٔ ۲۰۶ - این مرثیه را از زبان قرة العین امیر رشید فرزند خود گوید

شمارهٔ ۲۰۷ - مطلع دوم

شمارهٔ ۲۰۸ - در مدح غیاث الدین محمد مسعود ملک‌شاه

شمارهٔ ۲۰۹ - در شکایت از زمان و مذمت اقران

شمارهٔ ۲۱۰ - در مرثیهٔ قدوة الحکما کافی الدین عم خود

شمارهٔ ۲۱۱ - در مدح فخر الدین ابوالفتح منوچهر شروان‌شاه

شمارهٔ ۲۱۲ - مطلع دوم

شمارهٔ ۲۱۳ - مطلع سوم

شمارهٔ ۲۱۴ - مطلع چهارم

شمارهٔ ۲۱۵ - در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان‌شاه اخستان

شمارهٔ ۲۱۶ - مطلع دوم

شمارهٔ ۲۱۷ - در مذمت آب و هوای ری گوید

شمارهٔ ۲۱۸ - در حکمت و قناعت و عزلت

شمارهٔ ۲۱۹ - در مرثیهٔ وحید الدین شروانی

شمارهٔ ۲۲۰ - امام مطلق نجم المله والدین ابوالفضایل احمد سیمگر در مدح خاقانی گفته بود

شمارهٔ ۲۲۱ - در موعظه و حکمت و مرثیهٔ امام ناصر الدین ابراهیم

شمارهٔ ۲۲۲ - در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه اخستان

شمارهٔ ۲۲۳ - در تهنیت عید و مدح خاقان کبیر ابوالمظفر اخستان بن منوچهر بن فریدون

شمارهٔ ۲۲۴ - مطلع دوم

رباعیات

رباعی شمارهٔ ۱

رباعی شمارهٔ ۲

رباعی شمارهٔ ۳

رباعی شمارهٔ ۴

رباعی شمارهٔ ۵

رباعی شمارهٔ ۶

رباعی شمارهٔ ۷

رباعی شمارهٔ ۸

رباعی شمارهٔ ۹

رباعی شمارهٔ ۱۰

رباعی شمارهٔ ۱۱

رباعی شمارهٔ ۱۲

رباعی شمارهٔ ۱۳

رباعی شمارهٔ ۱۴

رباعی شمارهٔ ۱۵

رباعی شمارهٔ ۱۶

رباعی شمارهٔ ۱۷

رباعی شمارهٔ ۱۸

رباعی شمارهٔ ۱۹

رباعی شمارهٔ ۲۰

رباعی شمارهٔ ۲۱

رباعی شمارهٔ ۲۲

رباعی شمارهٔ ۲۳

رباعی شمارهٔ ۲۴

رباعی شمارهٔ ۲۵

رباعی شمارهٔ ۲۶

رباعی شمارهٔ ۲۷

رباعی شمارهٔ ۲۸

رباعی شمارهٔ ۲۹

رباعی شمارهٔ ۳۰

رباعی شمارهٔ ۳۱

رباعی شمارهٔ ۳۲

رباعی شمارهٔ ۳۳

رباعی شمارهٔ ۳۴

رباعی شمارهٔ ۳۵

رباعی شمارهٔ ۳۶

رباعی شمارهٔ ۳۷

رباعی شمارهٔ ۳۸

رباعی شمارهٔ ۳۹

رباعی شمارهٔ ۴۰

رباعی شمارهٔ ۴۱

رباعی شمارهٔ ۴۲

رباعی شمارهٔ ۴۳

رباعی شمارهٔ ۴۴

رباعی شمارهٔ ۴۵

رباعی شمارهٔ ۴۶

رباعی شمارهٔ ۴۷

رباعی شمارهٔ ۴۸

رباعی شمارهٔ ۴۹

رباعی شمارهٔ ۵۰

رباعی شمارهٔ ۵۱

رباعی شمارهٔ ۵۲

رباعی شمارهٔ ۵۳

رباعی شمارهٔ ۵۴

رباعی شمارهٔ ۵۵

رباعی شمارهٔ ۵۶

رباعی شمارهٔ ۵۷

رباعی شمارهٔ ۵۸

رباعی شمارهٔ ۵۹

رباعی شمارهٔ ۶۰

رباعی شمارهٔ ۶۱

رباعی شمارهٔ ۶۲

رباعی شمارهٔ ۶۳

رباعی شمارهٔ ۶۴

رباعی شمارهٔ ۶۵

رباعی شمارهٔ ۶۶

رباعی شمارهٔ ۶۷

رباعی شمارهٔ ۶۸

رباعی شمارهٔ ۶۹

رباعی شمارهٔ ۷۰

رباعی شمارهٔ ۷۱

رباعی شمارهٔ ۷۲

رباعی شمارهٔ ۷۳

رباعی شمارهٔ ۷۴

رباعی شمارهٔ ۷۵

رباعی شمارهٔ ۷۶

رباعی شمارهٔ ۷۷

رباعی شمارهٔ ۷۸

رباعی شمارهٔ ۷۹

رباعی شمارهٔ ۸۰

رباعی شمارهٔ ۸۱

رباعی شمارهٔ ۸۲

رباعی شمارهٔ ۸۳

رباعی شمارهٔ ۸۴

رباعی شمارهٔ ۸۵

رباعی شمارهٔ ۸۶

رباعی شمارهٔ ۸۷

رباعی شمارهٔ ۸۸

رباعی شمارهٔ ۸۹

رباعی شمارهٔ ۹۰

رباعی شمارهٔ ۹۱

رباعی شمارهٔ ۹۲

رباعی شمارهٔ ۹۳

رباعی شمارهٔ ۹۴

رباعی شمارهٔ ۹۵

رباعی شمارهٔ ۹۶

رباعی شمارهٔ ۹۷

رباعی شمارهٔ ۹۸

رباعی شمارهٔ ۹۹

رباعی شمارهٔ ۱۰۰

رباعی شمارهٔ ۱۰۱

رباعی شمارهٔ ۱۰۲

رباعی شمارهٔ ۱۰۳

رباعی شمارهٔ ۱۰۴

رباعی شمارهٔ ۱۰۵

رباعی شمارهٔ ۱۰۶

رباعی شمارهٔ ۱۰۷

رباعی شمارهٔ ۱۰۸

رباعی شمارهٔ ۱۰۹

رباعی شمارهٔ ۱۱۰

رباعی شمارهٔ ۱۱۱

رباعی شمارهٔ ۱۱۲

رباعی شمارهٔ ۱۱۳

رباعی شمارهٔ ۱۱۴

رباعی شمارهٔ ۱۱۵

رباعی شمارهٔ ۱۱۶

رباعی شمارهٔ ۱۱۷

رباعی شمارهٔ ۱۱۸

رباعی شمارهٔ ۱۱۹

رباعی شمارهٔ ۱۲۰

رباعی شمارهٔ ۱۲۱

رباعی شمارهٔ ۱۲۲

رباعی شمارهٔ ۱۲۳

رباعی شمارهٔ ۱۲۴

رباعی شمارهٔ ۱۲۵

رباعی شمارهٔ ۱۲۶

رباعی شمارهٔ ۱۲۷

رباعی شمارهٔ ۱۲۸

رباعی شمارهٔ ۱۲۹

رباعی شمارهٔ ۱۳۰

رباعی شمارهٔ ۱۳۱

رباعی شمارهٔ ۱۳۲

رباعی شمارهٔ ۱۳۳

رباعی شمارهٔ ۱۳۴

رباعی شمارهٔ ۱۳۵

رباعی شمارهٔ ۱۳۶

رباعی شمارهٔ ۱۳۷

رباعی شمارهٔ ۱۳۸

رباعی شمارهٔ ۱۳۹

رباعی شمارهٔ ۱۴۰

رباعی شمارهٔ ۱۴۱

رباعی شمارهٔ ۱۴۲

رباعی شمارهٔ ۱۴۳

رباعی شمارهٔ ۱۴۴

رباعی شمارهٔ ۱۴۵

رباعی شمارهٔ ۱۴۶

رباعی شمارهٔ ۱۴۷

رباعی شمارهٔ ۱۴۸

رباعی شمارهٔ ۱۴۹

رباعی شمارهٔ ۱۵۰

رباعی شمارهٔ ۱۵۱

رباعی شمارهٔ ۱۵۲

رباعی شمارهٔ ۱۵۳

رباعی شمارهٔ ۱۵۴

رباعی شمارهٔ ۱۵۵

رباعی شمارهٔ ۱۵۶

رباعی شمارهٔ ۱۵۷

رباعی شمارهٔ ۱۵۸

رباعی شمارهٔ ۱۵۹

رباعی شمارهٔ ۱۶۰

رباعی شمارهٔ ۱۶۱

رباعی شمارهٔ ۱۶۲

رباعی شمارهٔ ۱۶۳

رباعی شمارهٔ ۱۶۴

رباعی شمارهٔ ۱۶۵

رباعی شمارهٔ ۱۶۶

رباعی شمارهٔ ۱۶۷

رباعی شمارهٔ ۱۶۸

رباعی شمارهٔ ۱۶۹

رباعی شمارهٔ ۱۷۰

رباعی شمارهٔ ۱۷۱

رباعی شمارهٔ ۱۷۲

رباعی شمارهٔ ۱۷۳

رباعی شمارهٔ ۱۷۴

رباعی شمارهٔ ۱۷۵

رباعی شمارهٔ ۱۷۶

رباعی شمارهٔ ۱۷۷

رباعی شمارهٔ ۱۷۸

رباعی شمارهٔ ۱۷۹

رباعی شمارهٔ ۱۸۰

رباعی شمارهٔ ۱۸۱

رباعی شمارهٔ ۱۸۲

رباعی شمارهٔ ۱۸۳

رباعی شمارهٔ ۱۸۴

رباعی شمارهٔ ۱۸۵

رباعی شمارهٔ ۱۸۶

رباعی شمارهٔ ۱۸۷

رباعی شمارهٔ ۱۸۸

رباعی شمارهٔ ۱۸۹

رباعی شمارهٔ ۱۹۰

رباعی شمارهٔ ۱۹۱

رباعی شمارهٔ ۱۹۲

رباعی شمارهٔ ۱۹۳

رباعی شمارهٔ ۱۹۴

رباعی شمارهٔ ۱۹۵

رباعی شمارهٔ ۱۹۶

رباعی شمارهٔ ۱۹۷

رباعی شمارهٔ ۱۹۸

رباعی شمارهٔ ۱۹۹

رباعی شمارهٔ ۲۰۰

رباعی شمارهٔ ۲۰۱

رباعی شمارهٔ ۲۰۲

رباعی شمارهٔ ۲۰۳

رباعی شمارهٔ ۲۰۴

رباعی شمارهٔ ۲۰۵

رباعی شمارهٔ ۲۰۶

رباعی شمارهٔ ۲۰۷

رباعی شمارهٔ ۲۰۸

رباعی شمارهٔ ۲۰۹

رباعی شمارهٔ ۲۱۰

رباعی شمارهٔ ۲۱۱

رباعی شمارهٔ ۲۱۲

رباعی شمارهٔ ۲۱۳

رباعی شمارهٔ ۲۱۴

رباعی شمارهٔ ۲۱۵

رباعی شمارهٔ ۲۱۶

رباعی شمارهٔ ۲۱۷

رباعی شمارهٔ ۲۱۸

رباعی شمارهٔ ۲۱۹

رباعی شمارهٔ ۲۲۰

رباعی شمارهٔ ۲۲۱

رباعی شمارهٔ ۲۲۲

رباعی شمارهٔ ۲۲۳

رباعی شمارهٔ ۲۲۴

رباعی شمارهٔ ۲۲۵

رباعی شمارهٔ ۲۲۶

رباعی شمارهٔ ۲۲۷

رباعی شمارهٔ ۲۲۸

رباعی شمارهٔ ۲۲۹

رباعی شمارهٔ ۲۳۰

رباعی شمارهٔ ۲۳۱

رباعی شمارهٔ ۲۳۲

رباعی شمارهٔ ۲۳۳

رباعی شمارهٔ ۲۳۴

رباعی شمارهٔ ۲۳۵

رباعی شمارهٔ ۲۳۶

رباعی شمارهٔ ۲۳۷

رباعی شمارهٔ ۲۳۸

رباعی شمارهٔ ۲۳۹

رباعی شمارهٔ ۲۴۰

رباعی شمارهٔ ۲۴۱

رباعی شمارهٔ ۲۴۲

رباعی شمارهٔ ۲۴۳

رباعی شمارهٔ ۲۴۴

رباعی شمارهٔ ۲۴۵

رباعی شمارهٔ ۲۴۶

رباعی شمارهٔ ۲۴۷

رباعی شمارهٔ ۲۴۸

رباعی شمارهٔ ۲۴۹

رباعی شمارهٔ ۲۵۰

رباعی شمارهٔ ۲۵۱

رباعی شمارهٔ ۲۵۲

رباعی شمارهٔ ۲۵۳

رباعی شمارهٔ ۲۵۴

رباعی شمارهٔ ۲۵۵

رباعی شمارهٔ ۲۵۶

رباعی شمارهٔ ۲۵۷

رباعی شمارهٔ ۲۵۸

رباعی شمارهٔ ۲۵۹

رباعی شمارهٔ ۲۶۰

رباعی شمارهٔ ۲۶۱

رباعی شمارهٔ ۲۶۲

رباعی شمارهٔ ۲۶۳

رباعی شمارهٔ ۲۶۴

رباعی شمارهٔ ۲۶۵

رباعی شمارهٔ ۲۶۶

رباعی شمارهٔ ۲۶۷

رباعی شمارهٔ ۲۶۸

رباعی شمارهٔ ۲۶۹

رباعی شمارهٔ ۲۷۰

رباعی شمارهٔ ۲۷۱

رباعی شمارهٔ ۲۷۲

رباعی شمارهٔ ۲۷۳

رباعی شمارهٔ ۲۷۴

رباعی شمارهٔ ۲۷۵

رباعی شمارهٔ ۲۷۶

رباعی شمارهٔ ۲۷۷

رباعی شمارهٔ ۲۷۸

رباعی شمارهٔ ۲۷۹

رباعی شمارهٔ ۲۸۰

رباعی شمارهٔ ۲۸۱

رباعی شمارهٔ ۲۸۲

رباعی شمارهٔ ۲۸۳

رباعی شمارهٔ ۲۸۴

رباعی شمارهٔ ۲۸۵

رباعی شمارهٔ ۲۸۶

رباعی شمارهٔ ۲۸۷

رباعی شمارهٔ ۲۸۸

رباعی شمارهٔ ۲۸۹

رباعی شمارهٔ ۲۹۰

رباعی شمارهٔ ۲۹۱

رباعی شمارهٔ ۲۹۲

رباعی شمارهٔ ۲۹۳

رباعی شمارهٔ ۲۹۴

رباعی شمارهٔ ۲۹۵

رباعی شمارهٔ ۲۹۶

رباعی شمارهٔ ۲۹۷

رباعی شمارهٔ ۲۹۸

رباعی شمارهٔ ۲۹۹

رباعی شمارهٔ ۳۰۰

رباعی شمارهٔ ۳۰۱

رباعی شمارهٔ ۳۰۲

رباعی شمارهٔ ۳۰۳

رباعی شمارهٔ ۳۰۴

رباعی شمارهٔ ۳۰۵

رباعی شمارهٔ ۳۰۶

رباعی شمارهٔ ۳۰۷

رباعی شمارهٔ ۳۰۸

رباعی شمارهٔ ۳۰۹

رباعی شمارهٔ ۳۱۰

رباعی شمارهٔ ۳۱۱

رباعی شمارهٔ ۳۱۲

رباعی شمارهٔ ۳۱۳

رباعی شمارهٔ ۳۱۴

رباعی شمارهٔ ۳۱۵

رباعی شمارهٔ ۳۱۶

رباعی شمارهٔ ۳۱۷

رباعی شمارهٔ ۳۱۸

رباعی شمارهٔ ۳۱۹

رباعی شمارهٔ ۳۲۰

رباعی شمارهٔ ۳۲۱

رباعی شمارهٔ ۳۲۲

رباعی شمارهٔ ۳۲۳

رباعی شمارهٔ ۳۲۴

رباعی شمارهٔ ۳۲۵

رباعی شمارهٔ ۳۲۶

رباعی شمارهٔ ۳۲۷

رباعی شمارهٔ ۳۲۸

رباعی شمارهٔ ۳۲۹

رباعی شمارهٔ ۳۳۰

رباعی شمارهٔ ۳۳۱

رباعی شمارهٔ ۳۳۲

رباعی شمارهٔ ۳۳۳

رباعی شمارهٔ ۳۳۴

رباعی شمارهٔ ۳۳۵

رباعی شمارهٔ ۳۳۶

رباعی شمارهٔ ۳۳۷

رباعی شمارهٔ ۳۳۸

رباعی شمارهٔ ۳۳۹

رباعی شمارهٔ ۳۴۰

رباعی شمارهٔ ۳۴۱

رباعی شمارهٔ ۳۴۲

رباعی شمارهٔ ۳۴۳

رباعی شمارهٔ ۳۴۴

رباعی شمارهٔ ۳۴۵

رباعی شمارهٔ ۳۴۶

رباعی شمارهٔ ۳۴۷

رباعی شمارهٔ ۳۴۸

رباعی شمارهٔ ۳۴۹

رباعی شمارهٔ ۳۵۰

رباعی شمارهٔ ۳۵۱

رباعی شمارهٔ ۳۵۲

قطعات

شمارهٔ ۱

شمارهٔ ۲

شمارهٔ ۳ - در شکایت و حکمت

شمارهٔ ۴ - در شکر

شمارهٔ ۵ - در حکمت و پند

شمارهٔ ۶

شمارهٔ ۷

شمارهٔ ۸ - در مدح

شمارهٔ ۹

شمارهٔ ۱۰ - در نصیحت و پند

شمارهٔ ۱۱

شمارهٔ ۱۲ - در حسب حال خود

شمارهٔ ۱۳

شمارهٔ ۱۴

شمارهٔ ۱۵

شمارهٔ ۱۶

شمارهٔ ۱۷

شمارهٔ ۱۸

شمارهٔ ۱۹

شمارهٔ ۲۰ - در مدح منوچهر شروان شاه برای بستن سد باقلانی

شمارهٔ ۲۱

شمارهٔ ۲۲ - در هجو شهر زوری

شمارهٔ ۲۳

شمارهٔ ۲۴

شمارهٔ ۲۵

شمارهٔ ۲۶ - در مرثیهٔ وحید الدین عموی خود

شمارهٔ ۲۷

شمارهٔ ۲۸ - در مدح جمال الانام حسام الدین

شمارهٔ ۲۹ - در بیان دوستی و دشمنی خلق

شمارهٔ ۳۰ - در مدح جلال الدین الخزاری

شمارهٔ ۳۱ - در نکوهش حسودان

شمارهٔ ۳۲

شمارهٔ ۳۳

شمارهٔ ۳۴ - در هجو خواجه اسعد

شمارهٔ ۳۵

شمارهٔ ۳۶

شمارهٔ ۳۷

شمارهٔ ۳۸

شمارهٔ ۳۹

شمارهٔ ۴۰

شمارهٔ ۴۱ - در ذم بی‌هنران

شمارهٔ ۴۲

شمارهٔ ۴۳ - در مدح نظام الملک قوام الدین

شمارهٔ ۴۴ - در ذم غرور به مال

شمارهٔ ۴۵

شمارهٔ ۴۶ - در عزلت

شمارهٔ ۴۷ - در موعظه و نصیحت

شمارهٔ ۴۸

شمارهٔ ۴۹

شمارهٔ ۵۰ - در حکمت

شمارهٔ ۵۱ - در مدح صفوة الدین مادر اخستان

شمارهٔ ۵۲

شمارهٔ ۵۳

شمارهٔ ۵۴

شمارهٔ ۵۵

شمارهٔ ۵۶ - در مدح جمال الدین موصلی وزیر

شمارهٔ ۵۷ - در مرثیهٔ منوچهر شروان شاه

شمارهٔ ۵۸ - در حماسه

شمارهٔ ۵۹ - در وصول ده شتر از امیر الحاج

شمارهٔ ۶۰

شمارهٔ ۶۱ - در علم و جهل

شمارهٔ ۶۲

شمارهٔ ۶۳

شمارهٔ ۶۴ - فیلسوف اجل افضل الدین ساوی این قطعه را در آنوقت که خاقانی به رسالت سلطان ارسلان رفته بود بدو فرستاد

شمارهٔ ۶۵

شمارهٔ ۶۶

شمارهٔ ۶۷

شمارهٔ ۶۸ - در طلب جایزه

شمارهٔ ۶۹ - در مدح نظام الملک قوام الدین

شمارهٔ ۷۰ - در نکوهش مقلدان

شمارهٔ ۷۱ - در توصیف قصر صفوة الدین بانوی منوچهر شروان شاه

شمارهٔ ۷۲

شمارهٔ ۷۳

شمارهٔ ۷۴ - در مدح پهلوان جهان

شمارهٔ ۷۵ - در صفت میر گشتاسب مطرب

شمارهٔ ۷۶ - در مدح شروان شاه

شمارهٔ ۷۷ - در استغناء طبع خویش

شمارهٔ ۷۸

شمارهٔ ۷۹ - در نصیحت

شمارهٔ ۸۰

شمارهٔ ۸۱

شمارهٔ ۸۲ - در شکر باری تعالی

شمارهٔ ۸۳

شمارهٔ ۸۴

شمارهٔ ۸۵

شمارهٔ ۸۶ - در بحث با معطل

شمارهٔ ۸۷ - در رثاء پسر خود رشید الدین و وفات دختر

شمارهٔ ۸۸ - در مدح شروان شاه

شمارهٔ ۸۹

شمارهٔ ۹۰ - در شکر

شمارهٔ ۹۱ - در رثاء دختر خویش

شمارهٔ ۹۲ - در بارهٔ فوت دختر خود

شمارهٔ ۹۳

شمارهٔ ۹۴

شمارهٔ ۹۵

شمارهٔ ۹۶

شمارهٔ ۹۷ - در مدح رکن الدین محمدبن عبد الرحمن طغان یزک

شمارهٔ ۹۸

شمارهٔ ۹۹

شمارهٔ ۱۰۰

شمارهٔ ۱۰۱ - در مدح قاضی عمربن عبدالعزیز

شمارهٔ ۱۰۲

شمارهٔ ۱۰۳ - این قطعه را در واقعهٔ حبس خویش گفته

شمارهٔ ۱۰۴ - در دعای مادر

شمارهٔ ۱۰۵ - در حماسه

شمارهٔ ۱۰۶ - در بارهٔ رشید الدین وطواط

شمارهٔ ۱۰۷ - در مرثیه

شمارهٔ ۱۰۸ - در مدح مجاهد الدین نظام

شمارهٔ ۱۰۹

شمارهٔ ۱۱۰

شمارهٔ ۱۱۱

شمارهٔ ۱۱۲

شمارهٔ ۱۱۳

شمارهٔ ۱۱۴

شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح مجد الدین افتخار الاسلام

شمارهٔ ۱۱۶

شمارهٔ ۱۱۷

شمارهٔ ۱۱۸ - در مدح منوچهر شروان شاه و شکایت اخستان شاه

شمارهٔ ۱۱۹ - در مرثیهٔ امام محمد یحیی

شمارهٔ ۱۲۰

شمارهٔ ۱۲۱ - در هنگام زیارت مدینهٔ منوره گفته و در آن خاک نهفته است

شمارهٔ ۱۲۲

شمارهٔ ۱۲۳

شمارهٔ ۱۲۴ - در مدح اقضی القضاة عز الدین بوعمران

شمارهٔ ۱۲۵ - در استغنای طبع

شمارهٔ ۱۲۶

شمارهٔ ۱۲۷ - در مرثیهٔ امیر رشید الدین اسد شروانی

شمارهٔ ۱۲۸ - در مدح خاقان اعظم منوچهر شروان شاه

شمارهٔ ۱۲۹ - در نکوهش زن

شمارهٔ ۱۳۰

شمارهٔ ۱۳۱

شمارهٔ ۱۳۲ - در مرثیه امام ناصر الدین ابراهیم باکوئی

شمارهٔ ۱۳۳

شمارهٔ ۱۳۴

شمارهٔ ۱۳۵

شمارهٔ ۱۳۶ - در مدح خاموشی

شمارهٔ ۱۳۷

شمارهٔ ۱۳۸ - در مرثیهٔ عز الدین بوعمران

شمارهٔ ۱۳۹

شمارهٔ ۱۴۰ - در مرثیهٔ امام ابو عمر و اسعد

شمارهٔ ۱۴۱

شمارهٔ ۱۴۲

شمارهٔ ۱۴۳ - در مدح مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگز

شمارهٔ ۱۴۴

شمارهٔ ۱۴۵

شمارهٔ ۱۴۶ - در توصیف قلم و دوات خود

شمارهٔ ۱۴۷

شمارهٔ ۱۴۸ - ایضا در مرثیهٔ امام محمد یحیی و خفه شدن او به دست غزان

شمارهٔ ۱۴۹ - در مرثیهٔ خواجه ناصر الدین ابراهیم عارف گنجه‌ای

شمارهٔ ۱۵۰

شمارهٔ ۱۵۱ - در هجو شهر زوری

شمارهٔ ۱۵۲ - در تقاضای ده شتر از امیر الحاج

شمارهٔ ۱۵۳

شمارهٔ ۱۵۴

شمارهٔ ۱۵۵

شمارهٔ ۱۵۶

شمارهٔ ۱۵۷

شمارهٔ ۱۵۸

شمارهٔ ۱۵۹

شمارهٔ ۱۶۰

شمارهٔ ۱۶۱

شمارهٔ ۱۶۲ - در موعظه

شمارهٔ ۱۶۳

شمارهٔ ۱۶۴

شمارهٔ ۱۶۵

شمارهٔ ۱۶۶

شمارهٔ ۱۶۷

شمارهٔ ۱۶۸

شمارهٔ ۱۶۹

شمارهٔ ۱۷۰

شمارهٔ ۱۷۱ - در مرثیهٔ وحید الدین عم خود

شمارهٔ ۱۷۲ - در مرثیهٔ وحید الدین عموی خود

شمارهٔ ۱۷۳

شمارهٔ ۱۷۴

شمارهٔ ۱۷۵

شمارهٔ ۱۷۶

شمارهٔ ۱۷۷

شمارهٔ ۱۷۸ - در رثاء فرزند

شمارهٔ ۱۷۹

شمارهٔ ۱۸۰

شمارهٔ ۱۸۱ - در جواب هجوی که در بارهٔ او گفته بودند

شمارهٔ ۱۸۲

شمارهٔ ۱۸۳

شمارهٔ ۱۸۴

شمارهٔ ۱۸۵

شمارهٔ ۱۸۶ - بالبدیهه در مدح ابوالهیجا خاقان اکبر منوچهر بن فریدون شروان شاه

شمارهٔ ۱۸۷ - در تولد دختر خود

شمارهٔ ۱۸۸

شمارهٔ ۱۸۹ - در مرثیهٔ وحید الدین عموی خود

شمارهٔ ۱۹۰ - در مرثیهٔ صدر الدین

شمارهٔ ۱۹۱

شمارهٔ ۱۹۲

شمارهٔ ۱۹۳

شمارهٔ ۱۹۴ - در حق مادر خویش

شمارهٔ ۱۹۵

شمارهٔ ۱۹۶

شمارهٔ ۱۹۷

شمارهٔ ۱۹۸

شمارهٔ ۱۹۹

شمارهٔ ۲۰۰

شمارهٔ ۲۰۱ - در مذمت کیمیاگری و صنعت اکسیر

شمارهٔ ۲۰۲ - در تحسر مرگ رشید فرزند خود

شمارهٔ ۲۰۳

شمارهٔ ۲۰۴

شمارهٔ ۲۰۵ - در رثاء جمال الدین ابوجعفر محمدبن علی بن منصور اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصل

شمارهٔ ۲۰۶

شمارهٔ ۲۰۷ - در مرثیهٔ وحید الدین پسر عم خود

شمارهٔ ۲۰۸

شمارهٔ ۲۰۹

شمارهٔ ۲۱۰ - در مرثیهٔ اهل بیت خود

شمارهٔ ۲۱۱

شمارهٔ ۲۱۲

شمارهٔ ۲۱۳ - خاقانی این قطعه را به جواب فیلسوف فرستاد

شمارهٔ ۲۱۴

شمارهٔ ۲۱۵

شمارهٔ ۲۱۶

شمارهٔ ۲۱۷

شمارهٔ ۲۱۸

شمارهٔ ۲۱۹

شمارهٔ ۲۲۰

شمارهٔ ۲۲۱

شمارهٔ ۲۲۲

شمارهٔ ۲۲۳

شمارهٔ ۲۲۴ - در هجو رشید الدین وطواط

شمارهٔ ۲۲۵ - در شکر عطای جاریه که پادشاه وقت به او کرده است

شمارهٔ ۲۲۶

شمارهٔ ۲۲۷

شمارهٔ ۲۲۸ - این قطعه را ارتجالا ساخته و به دار الخلافهٔ بغداد فرستاده است

شمارهٔ ۲۲۹

شمارهٔ ۲۳۰ - در هجو

شمارهٔ ۲۳۱ - در مدح تاج الدین

شمارهٔ ۲۳۲ - این قطعه را در جواب قصیدهٔ رشید وطواط گفته است

شمارهٔ ۲۳۳

شمارهٔ ۲۳۴

شمارهٔ ۲۳۵

شمارهٔ ۲۳۶ - در شکر ایادی شمس الدین رئیس

شمارهٔ ۲۳۷

شمارهٔ ۲۳۸

شمارهٔ ۲۳۹

شمارهٔ ۲۴۰

شمارهٔ ۲۴۱ - در مدح اقضی‌القضاة علی و آمدن به عیادت خاقانی

شمارهٔ ۲۴۲

شمارهٔ ۲۴۳ - در مرثیهٔ رشید الدین فرزند خود

شمارهٔ ۲۴۴

شمارهٔ ۲۴۵ - در مرثیهٔ جمال الدین اصفهانی وزیر صاحب موصل و وحید الدین عموی خود

شمارهٔ ۲۴۶

شمارهٔ ۲۴۷ - در مرثیهٔ عمدة الدین محمد بن اسعد از ائمهٔ شافعیه

شمارهٔ ۲۴۸ - در مرثیهٔ عمدة الدین

شمارهٔ ۲۴۹

شمارهٔ ۲۵۰

شمارهٔ ۲۵۱

شمارهٔ ۲۵۲ - در شکر ایادی و انعام رئیس شمس الدین والی ارجیش

شمارهٔ ۲۵۳

شمارهٔ ۲۵۴

شمارهٔ ۲۵۵ - در طیبت

شمارهٔ ۲۵۶ - در مرثیهٔ عماد الدین

شمارهٔ ۲۵۷

شمارهٔ ۲۵۸

شمارهٔ ۲۵۹

شمارهٔ ۲۶۰

شمارهٔ ۲۶۱ - در مرثیهٔ اهل بیت خود

شمارهٔ ۲۶۲

شمارهٔ ۲۶۳

شمارهٔ ۲۶۴

شمارهٔ ۲۶۵

شمارهٔ ۲۶۶ - در شکر انعام رئیس شمس الدین

شمارهٔ ۲۶۷

شمارهٔ ۲۶۸ - در هجو رشید وطواط

شمارهٔ ۲۶۹

شمارهٔ ۲۷۰

شمارهٔ ۲۷۱

شمارهٔ ۲۷۲

شمارهٔ ۲۷۳

شمارهٔ ۲۷۴

شمارهٔ ۲۷۵

شمارهٔ ۲۷۶ - در موعظه

شمارهٔ ۲۷۷

شمارهٔ ۲۷۸ - در مدح عز الدین ابو عمران

شمارهٔ ۲۷۹

شمارهٔ ۲۸۰

شمارهٔ ۲۸۱

شمارهٔ ۲۸۲

شمارهٔ ۲۸۳

شمارهٔ ۲۸۴

شمارهٔ ۲۸۵

شمارهٔ ۲۸۶

شمارهٔ ۲۸۷

شمارهٔ ۲۸۸

شمارهٔ ۲۸۹ - در هجو

شمارهٔ ۲۹۰ - در هجو رشید وطواط

شمارهٔ ۲۹۱ - در تعریض بر پندار رازی

شمارهٔ ۲۹۲

شمارهٔ ۲۹۳

شمارهٔ ۲۹۴ - بالبدیهه در صفت خربزه

شمارهٔ ۲۹۵

شمارهٔ ۲۹۶

شمارهٔ ۲۹۷

شمارهٔ ۲۹۸ - در مرثیهٔ فلکی شروانی

شمارهٔ ۲۹۹

شمارهٔ ۳۰۰

شمارهٔ ۳۰۱ - در حسرت عمر گذشته

شمارهٔ ۳۰۲

شمارهٔ ۳۰۳ - در هجو رشید وطواط

شمارهٔ ۳۰۴

شمارهٔ ۳۰۵ - خاقانی برای دوستی اسب و این شعر را فرستاد

شمارهٔ ۳۰۶

شمارهٔ ۳۰۷

شمارهٔ ۳۰۸

شمارهٔ ۳۰۹

شمارهٔ ۳۱۰

شمارهٔ ۳۱۱

شمارهٔ ۳۱۲

شمارهٔ ۳۱۳

شمارهٔ ۳۱۴ - در شکایت از روزگار

شمارهٔ ۳۱۵

شمارهٔ ۳۱۶

شمارهٔ ۳۱۷

شمارهٔ ۳۱۸

شمارهٔ ۳۱۹

شمارهٔ ۳۲۰

شمارهٔ ۳۲۱ - شکرانهٔ صلت اسپهبد کیالواشیر

شمارهٔ ۳۲۲

شمارهٔ ۳۲۳

شمارهٔ ۳۲۴

شمارهٔ ۳۲۵

شمارهٔ ۳۲۶

شمارهٔ ۳۲۷

شمارهٔ ۳۲۸ - در مدح عز الدین امیر یوسف سپه سالار

شمارهٔ ۳۲۹ - در مدح علاء الدین اتسز شاه خوارزم

شمارهٔ ۳۳۰

شمارهٔ ۳۳۱

شمارهٔ ۳۳۲ - در جواب مردی سروده که عنصری را بر او ترجیح داده است

شمارهٔ ۳۳۳

شمارهٔ ۳۳۴ - شعر قاضی تنوخی

شمارهٔ ۳۳۵ - در حماسه و مدح خود

شمارهٔ ۳۳۶

شمارهٔ ۳۳۷ - در نکوهش بغداد

شمارهٔ ۳۳۸

شمارهٔ ۳۳۹

شمارهٔ ۳۴۰ - در مرثیهٔ اسپهبد کیالواشیر

شمارهٔ ۳۴۱

شمارهٔ ۳۴۲

شمارهٔ ۳۴۳

شمارهٔ ۳۴۴

شمارهٔ ۳۴۵

شمارهٔ ۳۴۶ - در مرثیهٔ اهل بیت خود

شمارهٔ ۳۴۷ - در هجو رشید الدین وطواط

شمارهٔ ۳۴۸ - در مرثیهٔ سلطان شرق

شمارهٔ ۳۴۹

شمارهٔ ۳۵۰

شمارهٔ ۳۵۱ - در هجو

شمارهٔ ۳۵۲

شمارهٔ ۳۵۳ - در ترک شهوترانی

شمارهٔ ۳۵۴

شمارهٔ ۳۵۵

شمارهٔ ۳۵۶

شمارهٔ ۳۵۷

شمارهٔ ۳۵۸

شمارهٔ ۳۵۹

شمارهٔ ۳۶۰ - در هجو یکی از وزرای شروان‌شاه

شمارهٔ ۳۶۱

شمارهٔ ۳۶۲

ترجیعات

شمارهٔ ۱ - در مدح جلال الدین اخستان شروان شاه

شمارهٔ ۲ - در مدح خاقان اعظم جلال الدین شروان شاه اخستان

شمارهٔ ۳ - در مدح سلطان مظفر الدین قزل ارسلان

شمارهٔ ۴ - در مدح امام الشارع وحید الدین ابو المفاخر عثمان پسر کافی الدین عمر پسر عم و داماد خاقانی

شمارهٔ ۵ - در مدح خاقان کبیر جلال الدین ابو المظفر شروان شاه

شمارهٔ ۶ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان

شمارهٔ ۷ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان

ترکیبات

شمارهٔ ۱ - در وعظ و حسن تخلص به نعت پیغمبر اکرم و تخلص به مدح ناصر الدین ابراهیم

شمارهٔ ۲ - در مدح خاقان کبیر جلال الدین والدنیا شروان شاه اخستان

شمارهٔ ۳ - در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل

شمارهٔ ۴ - در مدح سلطان جلال الدین ابو المظفر شروان شاه اخستان

شمارهٔ ۵ - در مدح ملک الوزراء مختار الدین

شمارهٔ ۶ - در مرثیهٔ خاقان اعظم منوچهر پسر فریدون شروان شاه

شمارهٔ ۷ - در مرثیهٔ امیر عضد الدین فریبرز و خواهر او، دو فرزند شروان شاه

شمارهٔ ۸ - در مرثیهٔ خواجه ابوالفارس

شمارهٔ ۹ - در مرثیهٔ فرزند خود رشید الدین

قصاید و قطعات عربی

قصیده

تجدید مطلع

مطلع سوم

در وصف بغداد

مطلع دوم

در وصف سلطان عادل شاه مظفر بن محمد

وله ایضا یمدح الملک الاعظم علاء الدین

در مدح صدر احل تاج الافاضل عزالدین

در مدح خلیفه المهتدی بالله

خاقانی این دو بیت را در مدینه بر در حرم نوشته است