رباعی شمارهٔ ۳۰۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای با تو مرا دوستی سی روزه
از خدمت تو وصل کنم دریوزه
گفتی که چرا تو آب را نادیده
ای جان جهان سبک کشیدی موزه