رباعی شمارهٔ ۳۰۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای گشته دلم در غم تو صد پاره
عیش و طرب از نزد رهی آواره
من خود که بوم؟ کشته‌ای اندر غم تو
شیران جهان چو روبهان بیچاره