رباعی شمارهٔ ۳۰۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تا زلف تو بر بست به رخ پیرایه
بر عارض تو فکند مشکین سایه
ای حور جنان تو پیش من راست بگو
شیر تو که داده است، که بودت دایه؟