رباعی شمارهٔ ۲۵۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی را که هست سلطان سخن
صد لعل فزون نهاد در کان سخن
امروز چنان نمود برهان سخن
کز جمله ربود گو ز میدان سخن