رباعی شمارهٔ ۲۵۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تا بر هدف فلک زدم تیر سخن
از حلقه گسسته گشت زنجیر سخن
طعم سخنم همچو عسل خواهد بود
طبعم چو شکر فکند در شیر سخن