رباعی شمارهٔ ۲۵۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اگر ز خود نهی گام برون
مهره‌ات شود از ششدر ایام برون
تا یک نفست آمدن از کام برون
مرغ تو پریده باشد از دام برون