رباعی شمارهٔ ۶۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در بخشش حسن آن رخ و زلفی که توراست
یک قسم فتادند چنان کایزد خواست
حسن تو بهار است و شب و روز آراست
قسم شب و روز در بهار آید راست