رباعی شمارهٔ ۶۶

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی را گلی به چنگ افتاده است
کز غالیه خالش جو سنگ افتاده است
زان گل دل او بنفشه رنگ افتاده است
چون قافیهٔ بنفشه تنگ افتاده است