رباعی شمارهٔ ۱۸۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای ماه شب است پردهٔ وصل بساز
وی چرخ مدر پردهٔ خاقانی باز
ای شب در صبح‌دم همی دار فراز
ای صبح کلید روز در چاه انداز