رباعی شمارهٔ ۱۸۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

دل سغبهٔ عشق توست با تن مستیز
اینک دل و تن توراست با من مستیز
بیداد تو ریخت خونم انصاف بده
ای دوست کش و غریب دشمن مستیز