شمارهٔ ۱۵۱ - در هجو شهر زوری

شهر زوری گدا بود خاصه
کش به بغداد پرورش کردند
به صفت چون خری بماند راست
که به شیر سگش بپروردند