رباعی شمارهٔ ۱۱۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

این بند که بر دلم کنون افکندند
نقبی است که بر خانهٔ خون افکندند
دل کیست کز او صبر برون افکندند
خیمه چه بود چونش ستون افکندند