رباعی شمارهٔ ۱۱۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آنجا که قضا رهزن حال تو شود
گر خانه حصار است وبال تو شود
چون رحمت حق شامل حال تو شود
صحرای گشاده حصن مال تو شود