رباعی شمارهٔ ۱۱۶

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

درد سر مردم همه از سر خیزد
چون یافت کله درد قویتر خیزد
داری سر آن کز سر سر برخیزی
تا درد سر و بار کله برخیزد