شمارهٔ ۱۸۱ - در جواب هجوی که در بارهٔ او گفته بودند

شنوده‌ای دم خاقانی از مدیح کسان
کنون هجای خسان می‌شنو که هم شاید
هجای بولهب ایزد بگفت و می‌شایست
که او هجای سگی گفت رو که هم شاید