رباعی شمارهٔ ۱۲۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

کو آنکه به پرهیز و به توفیق و سداد
هم باقر بود هم رضا هم سجاد
از بهر عیار دانش اکنون به بلاد
کو صیرفی و کو محک و کو نقاد