رباعی شمارهٔ ۱۱۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای صاحب رای کامل و بخت بلند
سعی تو برای مال دنیا تا چند
فردا که رود جان تو از تن بیرون
اعدا همه آن مال به عشرت بخورند