رباعی شمارهٔ ۱۱۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

هرگز لبم از ذکر تو خاموش نشد
یاد تو ز خاطرم فراموش نشد
مذکور نشد نام تو بر هیچ زبان
کاجزای وجودم همگی گوش نشد