رباعی شمارهٔ ۲۱۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

چون از چشم بتان فسون ساز کنم
می‌زیبد اگر دعوی اعجاز کنم
وقت است که از نگاه گرم ساقی
چون نشئه به بال باده پرواز کنم