رباعی شمارهٔ ۳۲۶

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تا کی به هوس چون سگ تازی تازی
روباه صفت به حیله سازی سازی
از لهو و لعب نه‌ای دمی واقف خویش
ترسم که همه عمر به بازی بازی