رباعی شمارهٔ ۲۷۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

مجلس ز می دو ساله گردد روشن
چشم طرب از پیاله گردد روشن
پژمرده بود گل قدح بی می ناب
از آب چراغ لاله گردد روشن