رباعی شمارهٔ ۲۶۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی از اول که دمی داشت فزون
می‌بود درون پرده چون پرده درون
از مجلس خاص خاصگان است اکنون
چون خلعه درون در و چون حلقه برون