رباعی شمارهٔ ۲۶۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در کوی تو خاطری ندیدم محزون
زاهد از عقل شاد و عاشق ز جنون
ساقی سر گرم باده، مطرب خواهند
کل حزب بما لدیهم فرحون