رباعی شمارهٔ ۲۶۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

شد باغ ز شمع گل رعنا روشن
وز مشعل لاله گشت صحرا روشن
از پرتو روی آتشین رخساری
گردید چراغ دیدهٔ ما روشن