رباعی شمارهٔ ۲۶۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تا گشت سر کوی مغان منزل من
حل گشت به یمن عشق هر مشکل من
بر غم چه نهم تهمت بیهوده که هست
پیمانهٔ پر بادهٔ حسرت دل من