رباعی شمارهٔ ۴۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

بینی کله شاه که مه قوقهٔ اوست
گیتیش بگنجدی نگنجد در پوست
عفریت ستم زو که سلیمان نیروست
دربند چو کوزهٔ فقع بسته گلوست