رباعی شمارهٔ ۱۰۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

والا ملکی که داد سلطانی داد
من دانم گفت کام خاقانی داد
گفتم ملکا چه داد دل دانی داد
چون عمر گذشته باز نتوانی داد