رباعی شمارهٔ ۱۰۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

چون قهر الهی امتحان تو کند
حصن تو نهنگ جان‌ستان تو کند
وآنجا که کرم نگاهبان تو کند
از کام نهنگ حصن جان تو کند