رباعی شمارهٔ ۱۰۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

درویش که اخلاق الهی دارد
در ملک وجود پادشاهی دارد
چون قدرت او ز ماه تا ماهی است
دانستن چیزها کماهی دارد