رباعی شمارهٔ ۱۱۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خواهی شرف مردم دانا باشد
عزت مطلب فروتنی تا باشد
با صدر نشینان منشین کز میزان
هر سنگ سبک‌تر است بالا باشد