رباعی شمارهٔ ۱۱۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

پیغام غمت سوی دلم می‌آید
زخمت همه بر روی دلم می‌آید
دل پیش درت به خاک خواهم کردن
کز خاک درت بوی دلم می‌آید