رباعی شمارهٔ ۳۰۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی را بی‌قلم کاتب شاه
انگشت شد انگشت و قلم ز آتش آه
هم بی‌قلمش کاتب گردون صد راه
بگریست قلم‌وار به خوناب سیاه