رباعی شمارهٔ ۲۹۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خواهی که شود دل تو چون آئینه
ده چیز برون کن از میان سینه
حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت
بغض و حسد و کبر و ریا و کینه