رباعی شمارهٔ ۳۰۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

یاران جهان را همه از که تا مه
دیدیم به تحقیق در این دیه از ده
با همدگر اختلاط چون بند قبا
دارند ولی نیند خال ز گره