رباعی شمارهٔ ۷۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تب داشته‌ام دو هفته ای ماه دو هفت
تبخال دمید و تب نهایت پذرفت
چون نتوانم لبانت بوسید به تفت
تبخال مرا بتر از آن تب که برفت