رباعی شمارهٔ ۷۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

از دست غم انفصال می‌جویی، نیست
با ماه نواتصال می‌جویی، نیست
از حور و پری وصال می‌جویی، نیست
با حور و پری خصال می‌جویی، نیست