رباعی شمارهٔ ۷۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

آفاق به پای آه ما فرسنگی است
وز نالهٔ ما سپهر دود آهنگی است
بر پای امید ماست هر جا خاری است
بر شیشهٔ عمر ماست هر جا سنگی است