رباعی شمارهٔ ۱۷۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

دانی ز چه یک نام حق آمد غفار
یعنی که به مجرمان عاصی رحم آر
گر جاهلی از جهل نکردی گنهی
پس عفو همیشه می‌نشستی بیکار