رباعی شمارهٔ ۳۴۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

امروز به خشک جان تو مهمان منی
جان پیش کشم چرا که جانان منی
پیشت به دمی ز درد تو خواهم مرد
دردت بکشم بیا که درمان منی