رباعی شمارهٔ ۳۴۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی را همیشه بیغاره زنی
هم نیش به جان او چو جراره زنی
اندر غم تو دلم دو صد پاره شده است
صد شعله بر این دل دوصد پاره زنی