رباعی شمارهٔ ۱۷۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای چشم تو فتنهٔ فلک را قلوز
هجران تو شیر شرزه را گیرد بز
ای زلف تو بر کلاه خوبی قندز
با غارت تو عفی الله از غارت غز