رباعی شمارهٔ ۲۷۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اگر کسی جفا دارد خو
پاداشن او وفا کن و باز مگو
آن کن به جهانیان ز کردار نکو
گر با تو کند جهان نیازاری ازو