رباعی شمارهٔ ۲۷۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

امروز به حالی است ز سودا دل من
ترسم نکشد بی‌تو به فردا دل من
در پای تو کشته گشت عمدا دل من
شد کار دل از دست، دریغا دل من