رباعی شمارهٔ ۹۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

قالب نقش بندی لاهوت است
گلخن ابلیس و چه هاروت است
گر سفرهٔ پر زر است هر روزی
هر ماه نه ... حقهٔ پر یاقوت است