رباعی شمارهٔ ۸۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اسیر یار زرگر نسب است
دل کوره و تن شوشهٔ زرین سلب است
در کورهٔ آتش چه عجب شفشهٔ زر
در شفشهٔ زر کورهٔ آتش عجب است