رباعی شمارهٔ ۲۳۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

کشتند مرا کز تو پاکنده شوم
غم نیست اگر بر درت افکنده شوم
تو چشمهٔ حیوانی و من ماهی خضر
هرگه که به تو باز رسم زنده شوم