رباعی شمارهٔ ۲۳۶

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

دل دل طلبید از پی ره دلجویم
بدرود کنان کرد گذر در کویم
گفتم که ز راه راه و دل دل کم کن
بنگر که من آه آه و دل دل گویم