رباعی شمارهٔ ۲۰۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای درد چو بی‌درد ز حالم غافل
بر گردن او بستهٔ مهری از دل
بر سر دهمت خاک ز انصاف دمی
در گردن حق که دید دست باطل