رباعی شمارهٔ ۲۰۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

زرین چکنم قدح گلین آر ای دل
پای از گل غم مرا برون آر ای دل
تا از گل گورم ندمد خار ای دل
گلگون می در گلین قدح دار ای دل